Factory Information
Factory Area: 0 m2
Employees: Below 100
Plant Add: No.16th., Land 2nd., Jiuzhaizheng Road, Jiumenzhai Humen